Šta je UniEDR ?

Usluga zaštita radnih stanica i informacija prevencijom, detekcijom i brzim otklanjanjem posledica u slučaju incidenta.

Štiti od...

ransomware napada, zlonamernog softvera, špijunskog softvera koji prikuplja lozinke dokumenate itd.

Šta obuhvata usluga ?

Aktivnu zaštitu uz pomoć odgovarajuće tehnologije i stalno dostupnog tima eksperata koji prati i preuzima odgovarajuće korake u slučaju incidenta.

Kome je namenjena ?

Svim kompanijama i organizacijama bez obzira na veličinu (od svega nekoliko zaposlenih do više hiljada zaposlenih).

JEDINSTVENE VREDNOSTI

STI

UniEDR je sveobuhvatna usluga sa sledećim jedinstvenim karakteristikama:

  • Tehnologija u sklopu usluge prestavlja jedno od vodećih rešenja za zaštitu radnih stanica (EDR – Endpoint Detection and Response) koja pruža najviši kvalitet u prevenciji, detekciji i odgovoru na incidente. Pored detekcije i prevencije na bazi ponašanja omogućava momentalnu izolaciju radne stanice u slučaju incidenta kao i automatizovanu forenzičku analizu.
  • Operativna bezbednost tj. stalno praćenje i reakcija je komponenta bez koje efikasna bezbednost ne moće da se sprovede.U sklopu usluge na raspolaganju je stalno dostupan 24/7 operativni tim u okviru savremenog sigurnosnog operativnog centra (SOC). Za sprovođenje funkcije 24/7 operativnog centra unutar kompanije potrebno je najmanje 5 zaposlena lica što predstavlja veliki trošak. UniEDR usluga uključuje ovu funkcionalnost sa daleko nižim troškovima u osnosu na internu realizaciju i eliminiše druge operativne rizike.
  • Eksperti iz oblasti sajber-bezbednosti su takođe skup i teško dostupan resurs (postoji ozbiljan nedostak kadrova kako u svetu tako i u Srbiji). UniEDR usluga uključuje i dostupan stručni tim sa višegodišnjim iskustvom koji može uspešno da odgovori na sve izazove !
  • UniEDR usluga nije samo „još jedna“ cloud usluga koja vrši konverziju troškova opreme/sotvera/licenci iz CAPEX-a u OPEX već usluga koja garantuje ispunjenje svoje svrhe. Precizno definisan nivo servisa (SLA), sa odgovarajućim ključnim indikatorima performansi  (KPI).

KAKO RADI ?

Usluga se jednostavno implementira instalacijom lakog klijentskog softvera na radne stanice. Sistem vrši prevenciju od svih oblika napada od jednostavnijih do složenih (npr. zaštita od ransomware napada, zaštita od zlonamernog softvera koji vrši praćenje rada na radnoj stanici – prikupljanje lozinki dokumenata itd.), detektuje mogući incident i alarmira operativni tim. Ekspertski tim u slučaju kritičnog incidenta momentalno reaguje, i u konsultaciji sa korisnikom i daje dalje preporuke. U slučaju detektovanog incidenta moguće je momentalno blokiranje radne stanice kako se incident ne bi dalje širio i vrši udaljena forenzička analiza koja je ključna za donošenje odluka o preduzimanju daljih koraka.

DODATNE INFORMACIJE

Za više informacija ili zakazivanja demonstracije možete da nas kontaktirate, a ukoliko uslovi dozvoljavaju možemo obezbediti i trial period za testiranje rešenja.

Preuzmite brošuru